top of page

כולנו באותה סירה

בחברת UNITY הרגשנו כי חובה עלינו לקחת חלק פעיל בשינוי החברתי המתרחש במדינה, לצאת לשטח ולחזק את חשיבות ערך הערבות ההדדית בין אנשים דרך משחקים שיעבירו את המסר בצורה חווייתית.

מהי ערבות הדדית?

ערבות הדדית היא אחריות של הקבוצה כלפי כל אחד מחבריה, ושל כל אחד מחברי הקבוצה כלפי הכלל.

לדוגמא במשחק "כולנו באותה סירה"

במשחק זה אנו מעודדים את המשתתפים לדאוג אחד לשני ולא להשאיר אף חבר מאחור. לכולם צריך להיות מקום על גבי הסירה ואם מישהו נופל לים אז כולם צריכים לחזור להתחלה.

ערבות היא כוח שבא מהחברה אל האדם. היא גורמת לכך שכל אחד ירגיש שהאחרים בסביבתו חושבים עליו ודואגים לו, ובכך האדם מתפנה מדאגותיו לעצמו ויכול להיות חופשי לדאוג לצרכי חבריו.

תחושה זו מעניקה לכל אחד בקבוצה תחושה של ביטחון.

"נעשה ונשמע"

הדרך להגיע למצב של ערבות הדדית בינינו היא על ידי שני פעולות פשוטות:

נעשה - נעשה פעולות, נשחק משחקים ונדמה מצבים בהם אנו מחוייבים לדאוג אחד לשני.

נשמע - נדון לאחר המשחק על מה שחווינו בינינו, נדאג להקשיב לכל חבר בקבוצה ונבין מתוך כך את הצורך שלו מהקבוצה.

לשחק בחיבור זה כל הסיפור

אנו מעודדים אתכם לבחור לשחק בחיבור. הכוונה היא למשחקים בהם האתגר משותף לכולם ואין תחרות זה נגד זה, אלא תחרות בונה, תחרות בה כולם פועלים ביחד כלפי השגת המטרה.

הוסיפו הגבלות שמעודדות שיתוף פעולה, עבודת צוות, דאגה לאחר, והזכירו לעצמיכם כי המטרה היא בסופו של דבר שכולנו נתחבר.

bottom of page